Начало

22 февруари 2017 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодарим за участието в съвместната организация на зимния кръг на турнира „Математика без граници” 2017.

На електронната страница  www.mathematicalmail.com

публикувахме резултатите от класирането на участниците в зимния кръг на муждународния турнир „Математика без граници”

Чрез „Български пощи” започнахме да изпращаме сертификатите и медалите на победителите и очакваме да приключим  с изпращането до 28.02.2017 г.

Пратките обикновено достигат до 1 ден след изпращането и не са редки случаите, когато от пощата не уведомяват за получаването й. Затова, ако не получите съобщение за препоръчана пратка, следва да я  потърсите в съответния пощенски клон.

Напомняме, че:

 • След получаването на медалите и сертификатите координаторите от училищата извършват проверка за наличност на сертификати и медали и при липса на сертификат или медал уведомяват по електронната поща организаторите на турнира.
 • Снимки от награждаването на победителите можете да публикувате на фейсбук-страницата на турнира https://www.facebook.com/mathematicalmail.

Предстои пролетния кръг при вече обявения график.

След това ще определим финалистите.

Обръщаме внимание на методиката на определяне на финалисти.

Тя е изработена така, че във финала да участват по 20 ученици от всеки клас, но не повече от 3-ма от едно и също училище, както и да бъде осигурено представителство на всички училища, които са участвали в дистанционните кръгове (5 % от броя на участвалите и в трите кръга ученици; за първи клас – и в двата кръга).

С регламента са запознати по надлежния начин всички участници:

 • публикуван е в началото на учебната 2016/2017 година на страницата на турнира;
 • изпратен е по електронната поща до всички училища в страната;
 • публикуван е в списание „Образование без граници”.

КАЛЕНДАР ПРОЛЕТ 2017

До 20 март 2017 г.

 • Задължително е участниците и техните родители да се запознаят с регламента и календара на турнира, правилата за разпределяне на наградите, начина на проверка, сроковете за корекции. Регламентът и указанията трябва да се познават и от длъжностните лица на турнира – квестори, проверяващи, координатори.
 • училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса:

mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

След получаване на заявката, но не по-рано от 20 март 2017 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи и образец на протокол за резултатите.

21 – 31 март 2017 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището ден при спазване на правилата, посочени в графика за пролетния кръг.

До 3 април 2017 г. – Запознаване на учениците и родителите им с резултатите - точки и минути;

Извършване на евентуални корекции в данните от протокала – имена и др.;

Изпращане по електронна поща на протокола с резултатите от състезанието и на двата адреса:

 mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

До 13 април 2017 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от класирането на участниците в пролетния кръг www.mathematicalmail.com

До 30 април 2017 г. – По пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

ФИНАЛ 2017

До 15 април 2017 г. - На електронната страница на турнира се публикува списъкът на класираните за финала участници (от всеки клас - първите 20 в общото класиране, но не повече от 3-ма ученици от училище от клас).

Методика на определяне на финалистите от училището

 1. За учениците от 2 до 9 клас: Първо се пресмята сборът на участниците от училището в 3-те кръга, полученото число се дели на 3; от полученото частно се пресмятат 5 %. Така се получава КВОТАТА - броят на финалистите от 2 до 9 клас за съответното училище.
 2. За учениците от 1 клас: Първо се пресмята сборът на участниците от училището в 2-та кръга, полученото число се дели на 2; от полученото частно се пресмятат 5 %. Така се получава КВОТАТА - броят на финалистите от 1 клас за съответното училище. Участниците се определят поименно от съответното училище и се изпращат до 29 април и на двата електронни адреса mwb_bg@abv.bg  и mwb_bg@mathematicalmail.com, заедно с потвърдилите участието си класирани финалисти.

Преди участието във финалния кръг е наложително финалистите, техните родители и учителите им да се запознаят с:

 •  регламента за финала;
 •  сроковете за контестации;
 •  правилата за разпределяне на наградите - медали за индивидуално и отборно класиране, купи в общото класиране.

До 29 април 2017 г. – Училищата изпращат списък на участниците си във финала, съгласно определената в регламента на турнира квота (включително потвърдилите участие от списъка на класираните) на двата адреса:

mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

До 30 април 2017 г. - На електронната страница на турнира се публикува списъкът на участниците в индивидуалното състезание на финала.

Ще бъде предложена и една възможност за настаняване на участниците в хотел „Рио гранде” – Несебър.

До 15 май 2017 г. – Училищата изпращат спъсък на отборите (точно по 3 участници от един и същ клас, участници в индивидуалното състезание) и превеждат таксите за участие в индивидуалното и отборното състезание на банковата сметка на организаторите.

(Забележка: Не се допуска участие на непълни отбори. Организаторите не участват в съставянето на отборите. Възможно е съставянето на отбор от участници от различни училища след договаряне помежду им.)

До 30 май 2017 г. – Получаване на заявки на учители за участие в техническата конференция.  Всяко училище има право на 1 представител на техническата конференция.

До 20 юни 2017 г. - На електронната страница на турнира се публикува програмата на турнира и разпределението на състезателите по зали и часове. По пощата, на посочения от училищата адрес, се изпращат баджовете на участниците и ръководителите на отбори. На баджа е записано името на детето/ръководителя  и мястото му – номер на стая за индивидуалното и отборното състезание.

Провеждане на финалното състезание

(началните часове и местата на събитията по време на финала подлежат на съгласуване с домакините и  може да настъпят промени, които ще бъдат оповестени до 20 юни 2017 г.)

30 юни 2017 г.  (петък)– Техническа конференция за ръководителите на отбори

1 юни 2017 г.  –(събота) – Откриване на турнира; индивидуално състезание

Броят на задачите в теста за индивидуалното състезание е 20, от които 10  са с избираем отговор, и 10 - със свободен отговор. Задачите от № 1 до № 10 се оценят с по 1 точка за всеки верен отговор; задачите от № 11 - № 20 се оценяват с по 2 точки на задача за пълен отговор; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко; 0 точки – грешен отговор или липса на отговор.

Листовете за отговори и на индивидуалното и на отборното състезание ще бъдат в три еднообразни екземпляра (химизиран) –бял, зелен и жълт. Ученикът пише върху белият лист, под който са зеления и жълтия и всичко се откопирва. При предаването на листа за отговори, след подпис от квестора и нанасяне на времето, участникът ще получи жълтия екземпляр.

Зеленият екземпляр се съхранява за контролна проверка. Белият екземпляр остава за съхранение от журито.

Заелите първите три места от всеки клас във финалното индивидуално състезание получават златен, сребърен и бронзов медал. Общият брой на удостоените с медали е до 20 % от финалистите от всеки клас. Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите. Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.

Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на сбора от двата най-добри резултата от трите дистанционни състезания и удвоения резултат от финалното състезание. В класирането участват до 3-ма представители на всяка страна, получили най-добър резултат във финала.

2 юли 2017 г. (неделя) – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание.

Отборното състезание се провежда под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас/група. (В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната.) Всеки отбор, съставен точно от 3 ученици от един и същ клас, решава задачите в екип за 45 минути и попълва общ талон за отговори. Не се допуска участието на отбор с по-малко от 3 състезатели. Организаторите на турнира не участват при съставянето на отбори – това е право на съответното училище участник. Всеки верен отговор в отборното състезание се оценява съответно с 5 точки за първата задача, 4 точки – за втората, 3 - за третата, 2 – за четвъртата и 1 – за последната пета задача.

Заелите първите три места от всеки клас в отборното състезание получават златен, сребърен и бронзов медал. Общият брой на удостоените с медали е до 20 % от финалистите от всеки клас. Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този отбор, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите. Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.

9:00 ч. - Обявяване на резултатите от индивидуалното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com

Публикуване на отговорите на задачите.

До 14:00 ч. Контестации за индивидуалното състезание се приемат на електронен адрес competitions@abv.bg

Контестациите съдържат трите имена на участника, класа, предмет на обжалването. Те се правят на базата на отговорите посочени от ученика в жълтия отрязък и публикуваните отговори. Всяка от задачите от 1 до 10 се оценяват с 0 или 1 точка; всяка от задачите от 11 до 20 се оценяват с 0, 1 или 2 точки.

14:00 ч. - Обявяване на резултатите от отборното състезание на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com

До 16:00 ч. Контестации за отборното състезание се приемат на електронен адрес competitions@abv.bg

18:00 ч. Награждаване на победителите в отборното състезание - СУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Л. Каравелов” №1

Пояснение: награждаването ще се проведе на площадката пред северния вход на училището, където ще е и откриването. Носителите на медали ще бъдат обявени предварително, затова молбата ни е местата на площадката да бъдат заети от обявените медалисти, а колеги и придружаващи лица да бъдат зад тях.

3 юли 2017 г. (понеделник) – Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира

10:00 ч.  Церемония по връчване на наградите на турнира – Античен форум в Стария Несебър

Поздрави от страните – участници; Награждаване на победителите от индивидуалното състезание; Награждаване на учителите с принос към турнира; Връчване на наградите на кмета на община Несебър

Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешният състезател от всяка страна-участничка

Връчване на купи и лаврови венци на победителите

Награди от партньорите

14:00 ч. - Пресконференция с носителите на купи за първо място и математическите звезди на турнира – кафе вила „Богданов” – ул. „Л. Каравелов” № 12, на улицата на СУ„Л. Каравелов” в посока Стария Несебър

Електронна страница: www.mathematicalmail.com

Електронни адреси : mwb_bg@abv.bg  и mwb_bg@mathematicalmel.com

Телефон за връзка: 0887115923; Пощенски адрес: Стара Загора 6000, пощенска кутия 288