Регламент

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

РЕГЛАМЕНТ

1.Турнирът е за ученици на възраст от 8 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи.

1 група – 1 клас (започват от Зимния кръг)

2 група – 2 клас

3 група – 3 клас

4 група – 4 клас

5 група – 5 клас

6 група – 6 клас

7 група – 7 клас

8 група – 8 клас

9 група – 9-12 клас

 

2.Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга и финално състезание в България.

Есенен кръг – през м. октомври

Зимен кръг – през м. януари

Пролетен кръг – през м. март

Финал – края на м. юни/началото на м. юли

3. В трите предварителни кръга участниците се състезават в училището, в което се обучават (ако има не по-малко от 10 участници), след предварително запознаване с регламента на турнира и с обещанието за честно състезание (Приложение 3). Ако в училището има по-малко от 10 участници, те могат да се състезават в друго училище партньор за съответното населено място, в избран от училището ден от посочения в календара период. Състезанието може да се провежда и в извънучилищни звена след сключване на договор за партньорство.

4. Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути.

Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор и 10 - със свободен отговор. (В Зимния кръг учениците от 1 клас решават само 10 задачи.)

Задачите се съставят от екип от специалисти и консултанти и са съобразени с изучаваното учебно съдържание в съответните възрастови групи в различните страни по темите, посочени в Програмата на турнира (Приложение 1).

Тестовете са съставени на официалните езици на турнира: български, английски, руски и казахски език. При необходимост училищата в различните страни осигуряват превода на тестовете на езика, който ползват участниците.

Не се допуска ползването на калкулатори и други електронни устройства. Учениците, които решават теста на различен от майчиния им език, могат да ползват речник.

5.Училището участник (или училището партньор за съответното населено място/държава) подава заявка за участие (Приложение 2) не по-късно от3 дни преди началото на всеки  дистанционен кръг на турнира и на двата електронни адресаmwb_bg@mathematicalmail.com  mwb_bg@abv.bg 

6.За всеки от кръговете училището превежда на посочената от организаторите банкова сметка под формата на дарение заплатената за всеки участник такса за правоучастие. Получените средства се използват от организаторите за съставяне на състезателните тестове, за превода им на официалните езици на състезанието, за обработка на резултатите и извършване на класирането, за осигуряване на сертификати и награди, за пощенски разходи и други организационни дейности.

7.Преди всеки дистанционен кръг организаторите изпращат на електронен адрес, посочен в заявката за участие тестовете за всеки клас/група, ключ с верните отговори, талон за отговори и образец на протокол с резултатите на участниците.

8.Училището участник (или училището партньор за съответното населено място/държава) определя удобен за тях ден и час от посочения в календара период за всеки кръг и провежда състезанието, като осигурява атмосфера на честна и справедлива надпревара.

Проверката се осъществява от комисии в училищата, в които се провежда състезанието.

Всяка вярно решена задача от № 1 до № 10 се оценява с 1 точка, а всяка вярно решена задача от № 11 до № 20 се оценява с до 2 точки (1 точка за непълен отговор; 2 точки за пълен отговор).

За резултатите се попълва протокол (по образец), който се изпраща на двата електронни адреса: mwb_bg@mathematicalmail.com и  mwb_bg@abv.bg най-късно до 3 дни след провеждане на състезанието.

Протоколът с резултатите се предоставя за информация на състезателите и родителите им.

Организаторите не носят отговорност за грешки в изписването на имената на състезателите. Разходите за повторно отпечатване на сертификати поради допуснати грешки в данните на състезателите се поемат от училището.

Училищата, в които се провежда състезанието, съхраняват състезателните материали до провеждането на финалния етап на турнира.

9.Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по класове/възрастови групи.

Класирането се извършва по брой решени задачи (точки).

При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Класирането се публикува на интернет страницата на турнира www.mathematicalmail.com не по-късно от 10 дни след получаване на последните протоколи с резултати.

10.Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.

Наградите се изпращат на посочения адрес на училището до 30 дни от провеждането на всеки от предварителните кръгове.

Броят на учениците, които получават медали във всеки от кръговете, е до 20 % от броя на участниците – до 4 % получават златен медал, до 8 % - сребърен и до 8 % - бронзов медал.

След приключване на трите предварителни кръга на турнира, по предложение на координаторите за съответното училище, до 3-ма учители с най-голям принос за популяризирането и провеждането на турнира получават сертификати за партньорство.

 

ФИНАЛЕН КРЪГ

11. За финала на турнира се класират първите 20 ученици в общото класиране (сбор от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга), но не повече от 3 ученици от едно и също училище от всяка възрастова група. Всички училища участници в турнира получават и правото да определят свои участници във финала с Wild card - 5% от общия брой на участниците в турнира от съответното училище, но не по-малко от 1.

Списъкът с допуснатите до финала и предложенията за участие с Wild card се публикува на електронната страница на турнира до 30 април.

12.Финалът се провежда в два състезателни дни – индивидуално и отборно състезание.

Пътуването и пребиваването в гр. Несебър за финала на турнира на учениците, получилите право за участие във финалното състезание и на техните учители и/или родители е за сметка на участниците или на училището, което представляват.

13. Броят на задачите в теста за индивидуалното състезание е 20, от които 10  са с избираем отговор, и 10 - със свободен отговор.

Задачите от № 1 до № 10 се оценят с по 1 точка за всеки верен отговор; задачите от № 11 - № 20 се оценяват с по 2 точки на задача за пълен отговор; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко; 0 точки – грешен отговор или липса на отговор.

14.Тестовете са съставени на официалните езици на турнира: български, английски, руски и казахски език. При необходимост училищата от различните страни осигуряват превода на тестовете на езика, който ползват участниците.

15.Отборното състезание се провежда се под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас/група. (В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната.) Всеки отбор, съставен точно от 3 ученици от един и същ клас, решава задачите в екип за 45 минути и попълва общ талон за отговори. Не се допуска участието на отбор с по-малко от 3 състезатели. Организаторите на турнира не участват при съставянето на отбори – това е право на съответното училище участник. Всеки верен отговор в отборното състезание се оценява съответно с 5 точки за първата задача, 4 точки – за втората, 3 - за третата, 2 – за четвъртата и 1 – за последната пета задача.

16. Заелите първите три места от всеки клас във финалното индивидуално състезание и в отборното състезание получават златен, сребърен и бронзов медал.  Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик/отбор, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.

17.Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на сбора от двата най-добри резултата от трите дистанционни състезания и удвоения резултат от финалното състезание. В класирането участват до 3-ма представители на всяка страна, получили най-добър резултат във финала.

Класиралите се от всеки клас на първо място получават златна купа „Математика без граници” и лавров венец, на второ място - сребърна купа „Математика без граници” и на трето място - бронзова купа „Математика без граници”.

18.Специални награди и титлата „Математическа звезда на Турнира” получават по един участник от всяка държава, представили се най-успешно през всички етапи на турнира.

19.Кметът на община Несебър, патрон на турнира, връчва наградите на най-успешно представилия се участник в турнира и награда за партньорство на представител на училище/държава.

20.Организаторите на турнира връчват награди на координаторите от училища/държави с най-голям принос за популяризирането на турнира.