клуб Математически таланти

РЕГЛАМЕНТ НА КЛУБ

„МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ“

2019 - 2020

 

  1. В клуба могат да участват ученици на възраст от 7 до 18 години в група за 2 клас, 3 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас и 8-12 клас.
  2. Участието в клуба се осъществява в 10 дистанционни кръга финално състезание:

Всеки кръг е съставен от:

  • тема с решени задачи;
  •  5 задачи за самостоятелна работа;

Организаторите

  • изпращат  на участниците – темите и задачите за самостоятелна работа;
  • изготвят класирането: точки за кръга- 2 точки за вярно решение и верен отговор; 1 точка – за пропуск в решението или отговора; 0 точки - за грешно решение или нерешена задача;
  • изпращат решения на задачите от предходния кръг;

Участниците

Решават задачите за самостоятелна работа и в посочения срок изпращат решенията на задачите за самостоятелна работа, както и бележки по темата и по задачите за самостоятелна работа, както и по решенията им;

До 10 дни след получаването на резултата от всеки кръг могат да оспорват резултата си;

  1. Финалът  се провежда върху 10 задачи от темите, по които  са се провеждали дистанционните кръгове.

Пътуването и пребиваването за финала на клуба на учениците, получилите право за участие и на техните учители и/или родители е за сметка на участниците или на училището, което представляват.

Право на участие в индивидуалния финал имат всички, които са събрали повече от 50 точки от 10 –те дистанционни кръга.

За всеки клас участниците във финала се подреждат по точки от най-големия към най-малкия брой точки.

Първите  трима в класирането в класирането получават купа „Шампион“.

Всички  участници, получили повече от 5 точки  получават медал „Лауреат“.

Всички участници във финала получават сертификат за участие.

Организаторите допускат оспорване на резултата до 3 дни от провеждането на финала.

ФИНАНСИРАНЕ

Участието в клуба е 100 лева.

Заплащането се извършва  единствено и само по банков път  в периода  2 – 10  декември 2019 г. по банкова сметка, която ще предоставим на участниците с изпращането на тема 4.  

 

 

Приложение 

----------

До  организаторите на клуб „Математически таланти”

Педагогическа асоциация Образование без граници- 176664581

6000, Стара Загора, пк 288

ДЕКЛАРАЦИЯ

на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от   Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, обработка и  съхраняване на лични данни  в Педагогическа асоциация Образование без граници.

Долуподписаният/ата ................................................................................. (име, презиме и фамилия),

Родител на ....................................................................................... (име, презиме и фамилия на ученика)

Клас .......... (учебна  2019/2020)  Училище…………….............Населено място……………....

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М ,   Ч Е

            Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни и служителите,  обработващи лични данни за клуб „Математически таланти”,  да обработват личните данни - имена, родител, както и личните данни на детето ми: имена, клас за съответна учебна година, училище, населено място, точки от кръга, награда. Давам съгласието си името на моето дете след финала да бъде публикувано заедно с получените от него награди,  клас, държава и населено място.

 

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми/му данни, както и с Регламента на клуба, публикуван на страницата www.mathematicalmail.com.

 Настоящата декларация се съставя в два еднообразни екземпляра – за организаторите и за участника.

 

Дата: ......................                                                 ДЕКЛАРАТОР:....................................           (подпис)

 

 

Документи за сваляне