Правила

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Извършвайки дейността си,  Фондация „Математика без граници“ обработва информация, част от която представлява лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас.

Вашите лични данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство.

Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

1. Видове лични данни, които Фондация „Математика без граници“ обработва, които са доброволно предоставени от Вас, а именно:

  1. На участници в турнира „Математика без граници“ и други математически състезания: имена, клас през съответната учебна година, училище, снимки или видеозапис от финалното състезание
  2. На родителите на участниците в турнира „Математика без граници“ и други математически състезания - имена, телефон, еmail,  населено място, връзка с участника в състезанието
  3. На изпълняващи дейности по договори с фондацията - имена, адреси, телефон, данни по лична карта: № на л.к., ЕГН, банкова сметка

2. Цели на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от фондация „Математика без граници“  само и единствено във връзка с:

2.1. Подаване на информация за членовете на фондация „Математика без граници“   в различни институции, свързано с изискванията на българското законодателство;

2.2. Участия в различни събития, организирани и провеждани от фондация „Математика без граници“,  като:  клуб „Математически таланти“, дистанционни кръгове, полуфинал и финал  на турнира „Математика без граници“ и други.

В случай, че участникът в събитията е дете (лице под 18 години),  се изисква писмено  съгласие на родител/и (законен представител) за събирането и обработването на личните данни на непълнолетното лице;

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове.

3. Предоставяне или трансфер на лични данни

Фондация „Математика без граници“ може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене.

Фондация „Математика без граници“  може да разкрие информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

В определени случаи Фондация „Математика без граници“ може да разкрие определена лична информация пред договорни партньори (туроператорска фирма и др.).

За случаите, в които Фондация „Математика без граници“  споделя информация за Вас с трети лица, се проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

В случай, че е необходимо данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни (извън ЕС), Фондация „Математика без граници“ извършва този трансфер при пълно съответствие на законовите разпоредби за това, като гарантира нивото на защита на Вашите данни. В случай, че достъпът до електронната страница на фондация „Математика без граници“ (www.mathematicalmail.com), по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, фондация „Математика без граници“  не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

4. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

 - Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от Фондация „Математика без граници“;

-  Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

- Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

- Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между Фондация „Математика без граници“  и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;

- Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

- Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на Фондация „Математика без граници“ пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

Исканията Ви могат да бъдат подадени до Фондация „Математика без граници“   в свободен текст по Ваша преценка. Фондация „Математика без граници“   има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

5. Сигурност на личните Ви данни

Фондация „Математика без граници“  използва технически и организационни мерки за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация. Членовете на Фондация „Математика без граници“ и обслужващата счетоводна фирма са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

За случаите, в които Фондация „Математика без граници“ споделя информация за Вас с трети лица, фондацията използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

 6. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на Фондация „Математика без граници“  

Във връзка с промените по отношение на защитата на личните данни, Фондация „Математика без граници“  периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

7. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се със:

Фондация „Математика без граници“ 

Адрес:  Централна поща, п.к. 288, гр. Стара Загора 6000  

Е-mail:  mwb_bg@mathematicalmail.com

 

Приложение 1:

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

 

от …………………………………………………………………………………………………………………... 

(имена на родителите/настойника)

адрес:…………….……………………………………………………………………. тел.:……………….........,

 

законни  родители/настойник на.............................................................................................(имена на детето)

 

училище...............................................................................гр./с/............................................., клас .........

 

Декларираме, че:

- желаем детето ни да участва в международния турнир „Математика без граници” в периода октомври 20.… г. - август 20…

- Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторите на лични данни, обработващи лични данни при Фондация „Математика без граници“ и „Инвариант М“ ЕООД  да обработват личните ми данни/личните данни на детето ми/ни за …-то издание на турнира през 20…-20… г.: имена, клас, училище, населено място, точки от състезание, награда

- Съгласни сме/не сме съгласни на електронната страница на турнира да бъдат публикувани само имена, град, клас и награда на детето ми (ненужният тест се зачертава)

- запознати сме с регламента на турнира, публикуван на електронните страници www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg

- участието е в образователен център, само ако турнирът не се провежда в училището;

- при участие в образователен център на сертификата за участие или за съответна награда не се записва училището на ученика, сертификатите и медалите от дистанционните кръгове и сертификатите за награди от финала се получават от съответния център;

- запознати сме, че към училищните организатори се отправят всички въпроси, свързани с организацията на турнира – получаване на информация за резултатите, условията на задачи, награди, правилно изписване на имената с латински букви, участието във финала и полуфинала;

- запознати сме, че училищата и образователните центрове определят своите финалисти в рамките на квотата от 4% от средноаритметичния брой на участниците в трите кръга на турнира;

- запознати сме, че ако детето ни няма златен медал от финала в Несебър 2021 или не получи място във финала от квотата на училището, при спечелени поне 2 медала в трите кръга може да участва в полуфинала, където се определят допълнително още до 25 финалисти от всеки клас;

- запознати сме, че наградите за победителите във финала се получават единствено от участника по време на церемонията или след нея от упълномощени лица срещу попълнен талон, който всеки участник получава в състезателния ден;

- информирани сме, че постигнатите резултати от кръговете и финала се удостоверяват единствено и само със сертификатите, които участниците получават;

- информирани сме, че имената на детето ни, градът, класът и наградата и снимките, на които е заснето детето ни, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

съгласни сме/не сме съгласни резултатите от състезанието на детето ни, снимките и видеото с негово участие, при необходимост да бъдат публикувани в интернет (ненужният тест се зачертава )

Настоящата декларация е съставена в два еднообразни екземпляра – един за родителите/настойника  и един за организаторите и се съхранява в училището на ученика.

 

Дата:                                                                            Декларатор/и:....................................................

                                                                                                                      (подписи)

Приложение № 2

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

www.mathwithoutborders.bg  www.mathematicalmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

за участие в полуфинала/финала на турнира

(декларацията се представя на квестора по време на полуфинала /финала)

от ………………………………………………………………………………………………………..,

(три имена на родителите/настойника)

адрес:…………….……………………………………………………………, тел.:………………......,

 

законни  родители/настойник на

 

..................................................................................................................................................................

(трите имена на детето)

 

Училище....................................................            гр./с/..............................................., клас ................

 

Декларирам, че желаем детето ни да участва в полуфинала/финала на международния турнир „Математика без граници”, който ще се проведе на …….............. г.

в ………………………………………………..  , гр. ……………………………..           

Декларирам, че не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-19. Запознат/а съм с Инструктажа за провеждане на финала на турнира при извънредна епидемична обстановка и съм солидарно отговорен/а за спазването на регламента на състезанието.

Информирани сме, че имената на детето ни, градът, класът и наградата и снимките, на които е заснето детето ни, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

С настоящата Декларация заявявам, че

сме съгласни/не сме съгласни резултатите от състезанието и снимките от турнира да бъдат публикувани на електронните страници на турнира  (ненужният текст се зачертава).

 

Дата: ……                                        Декларатори:....................................................

                                                                                                                                   (подписи)

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВЪВ ФОНДАЦИЯ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“

 

Аз, ……………………………………………………………………………………………………..,

гр. ……………………… адрес……………………………………………………………………….

ЕГН …………………………, Банкова сметка ………………………………………………………

 

се съгласявам доброволно предоставените от мен лични данни във връзка с работата ми като нает/а по извънтрудово правоотношение във Фондация „Математика без граници“ да бъдат обработвани от фондацията за целите на изпълнение предмета на договора и да получавам информация от нея в тази връзка.

 

Информиран съм, че мога да оттегля по всяко време съгласието си за обработване на личните ми данни, като направя изрично писмено изявление за това до Фондация „Математика без граници“ със специален формуляр на адрес:

Централна поща, пощенска кутия 288, гр. Стара Загора, 6000,

или на

e-mail: mwb_bg@mathematicalmail.com

 

Повече информация за съхранението, обработването и изтриването на личните ми данни, както и за моите права във връзка с тяхното използване мога да намеря в Правилата за защита на личните данни във Фондация „Математика без граници“ на електронната страница на фондацията  www.mathematicalmail.com  

 

 Дата:                                                                                                Подпис: