Бързо и вярно смятане - 25 февруари 2023

Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

През 1997 г. и 1998 г. вестник „Математическа поща“ провежда първите две състезания по бързо и вярно смятане, организирани от издателя на вестника Любомир Любенов и почетния гражданин на Стара Загора д-р Светлозар Дойчев.

Регламентът на състезанието е кратък – за 60 минути участниците решават 30 задачи от учебниците по математика за съответния клас към датата на провеждане на състезанието.

25 години след втория турнир

с любезното съдействие на ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ , Училищното настоятелство „Съветът на мъдреците“ и Фондация „Миню Балкански“ ще проведем

ТРЕТИ ТУРНИР ПО БЪРЗО И ВЯРНО СМЯТАНЕ

 с осем възрастови групи :

Подготвителна група , първи клас, втори клас, трети клас, четвърти клас, група  5 – 6 клас (по идея на състезанието „Кенгуру“), група 7 – 8 клас (върху задачи от националното външно оценяване за 7. клас) , група 9 – 10 клас (по модел на държавния изпит по математика ).

ДАТИ и ЧАСОВЕ

25 февруари  (събота) от 9 до 14 часа по график за класовете. Началният час за всеки клас ще бъде обявен на 23 февруари с писмо на посочените в заявките електронни адреси.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“,

гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ № 7.

 

ФОРМАТ

За 60 минути участниците решават 30 задачи от учебниците по математика за съответния клас към датата на провеждане на състезанието. Всяка задача се оценява с по 1 точка за верен отговор, 0 точки – ако отговорът е грешен или не е посочен.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Резултатите ще бъдат обявени  до 3 март 2023 г. Всички участници ще получат сертификат за участие, получилите от 15 до 24 точки  - сертификат за отлично представяне. Получилите от 25 до 30 точки  ще бъдат наградени със златен медал „Победител“.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В състезателните кръгове могат да участват ученици от 0 клас до 10 клас, които чрез родителите си, в срок до 22.02. 2023 г.

изпратят на адрес talanti_1@abv.bg и fmb.shkoli@gmail.com  (1) попълнена таблица за участие (2) декларация за обработване на лични данни (3)бордеро за извършено заплащане на такса за участие;

Такса за участие от 30 лева се плаща с банков превод по банкова сметка:

IBAN: BG07 FINV 9150 1017 5745 23 Първа Инвестиционна Банка
Училищно настоятелство „Съвет на мъдреците” при ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора

В „Основание за превод“: участие в състезанието на 25.02.2023.  В графата „Още пояснение“: име/имена на детето/децата и  класа му/им

Таксата за участие може да е за сметка на училищата, общините или училищните настоятелства и други дарители, както и на родителите на децата.

Срок за заплащане – 22.02. 2023 г.

Таксата се използва за ресурсното осигуряване на състезанията.

След 22.02.2023 г. няма да се приемат заявки, поради организационни дейности за нормалното провеждане на състезанието.

Успех!

ВАЖНИ СРОКОВЕ

До 22 февруари – заявка за участие + документи на адреси talanti_1@abv.bg и fmb.shkoli@gmail.com

23 февруари – обявяване на началните часове на състезанието по класове (изпращат се на електронните адреси на подалите заявки)

25 февруари – състезание 30 задачи за 60 минути

3 март 2023 г. - обявяване на резултатите и награждаване на победителите

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

 

Аз/ние, долуподписани(я, та, те) ………………….

Адрес: ……………...

Електронен адрес:………………….. .

Родител/и на

…………………………………………….. ученик в ….. клас,  гр………

на основание чл. 7 от Регламент (ЕС)  2016/679, декларирам че:

 

  • Съм съгласен/на личните данни на детето ми ………………………………………………………………………………………………….. да бъдат обработвани от страна на администратора  УН „Съвет на мъдреците“ към ПГ по КНМА „Проф.Минко Балкански“.

 

  • Съм съгласен/на обработването на личните данни на детето ми да бъде извършвано само и единствено за следните цели, а именно: да бъде записан като участник в състезанието „Бързо и вярно смятане“ – 25 февруари 2023 г. и да получава теми и резултати, сертификат, съобразно регламента на клуба.

 

Съгласието си за обработка на личните данни на детето ми  съм дал/а свободно, конкретно за целите, които съм посочил/а в т. 2 по-горе, и на базата на предоставена от страна на администратора минимално необходима информация, съгласно чл. 13, пар. 1 и пар. 2, респективно съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

съм предоставил  на администратора за обработка специална категория лични данни, съгласно дефиницията на чл. 9, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Съм информиран/а относно правото ми да оттегля даденото от мен съгласие за обработка на личните данни на детето ми по всяко време, съобразно чл. 7, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Дата  

 

Декларатор: